پاپيلوما(Papilloma)

پاپيلوما توده زگيل مانند تارهاي صوتي است(با شكلي شبيه به ميوه تمشك وسطحي نامنظم ودانه دانه)  كه با عامل ويروسي ايجاد ميگردد وممكن است در جاهاي مختلف بدن ديده شود.

ويروس پاپيلوما ممكن است از فردي به فرد ديگر حتي از طريق تماس انتقال يابد البته نمي توان گفت به محض تماس با فرد ناقل ويروس پاپيلوما ،توده پاپيلوماتوزيس در فرد مقابل رشد كند.

رشد توده پاپيلوما احتمالا به دليل واكنش وتقابل ميان ويروس عامل پاپيلوما وميزان توانايي سيستم ايمني بدن فرد باشد(صداسازي واستفاده از تارهاي صوتي هيچ تاثيري روي رشد و وضعيت توده پاپيلوما ندارد)

شيوع پاپيلوما معمولا در كودكان ونوجوانان بيشتر است ودر بزرگسالان به شدت كودكان نيست.

پاپيلوما عمدتا باعث خرابي صدا(بدون درد)،خشونت وتغيير ضخامت تارهاي صوتي ميگردد واگر از رشد آن جلوگيري نشود با رشد بي رويه حتي باعث انسداد مجراي تنفسي نيز مي گردد.

Figure 1: This magnified operating room view (upside down
from the other photographs) shows the typical stippled
appearance of a bulky Papilloma on the left vocal fold.

پاپيلوما توده اي سطحي است كه روي مخاط بافت رشد مي كند بنا به دلايل نامشخص رشد آن روي تارهاي صوتي بسيار شايع است.اگرچه پاپيلوما به بافتهاي اطراف خود نيز سرايت ميكند ومعمولا در چند نقطه به طور همزمان رشد مي كند ولي در بزرگسالان تنها روي تارهاي صوتي ديده مي شودوگاها با پوليپ تارهاي صوتي اشتباه گرفته مي شود.

Figure 2: This single papilloma in an adult resembles a polyp in
appearance. It did not come back following surgical removal.

در بسياري از موارد باآسيب سيستم ايمني بدن پاپيلوما در خارج از حنجره وجاهاي ديگر بدن مانند گلو و ريه رشد مي كند.

Figure 3: The large papilloma on the vocal fold on the right is accompanied
by smaller papillomas over both vocal folds, seen as
smooth bulges. This person has already had two surgeries.

درمان

هيچ روش درماني معتبر وموثقي براي درمان پاپيلوما وجود ندارد ولي جراحي يكي از روشهاي رايج براي درمان پاپيلوما مي باشداما جلوگيري از رشد مجدد آن تقريبا غير قابل پيش بيني است.

اما گاها در بزرگسالان با برداشتن پاپيلوما ودرمانهاي دارويي بعد از جراحي امكان بازگشت ورشد مجدد آن تا حد زيادي كاهش ميابد واين شايد بدليل توانايي بيشتر سيستم ايمني بدن در افراد بزرگسال است.

اگرپاپيلوما بعد ازجراحي دوباره عود كند اين بار جراحي در منطقه وسيعتري نسبت به قبل (گاها همراه با آسيب به تارهاي صوتي واختلالات صوتي است) انجام مي شود.

در بيماراني كه چندبار تحت جراحي قرار گرفته اند بررسيهاي منظم دوره اي پيشنهاد مي شود.

 Cido fovirدارويي است كه براي درمان وازبين بردن برخي ويروسها بصورت وريدي تزريق مي گردد.

باتزريق مستقيم اين دارو داخل توده پاپيلوما باعث كاهش رشد وگاها توقف انتشار اين ويروس در بافتهاي ديگر ميگردند.

تقويت سيستم ايمني بدن با استفاده از روشها وداروهاي مختلف نيز يكي از روشهايي است كه بر اساس يافته هاي جديد در كنترل وممانعت از رشد پاپيلوما مفيد است.

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در پنجشنبه هجدهم شهریور 1389 و ساعت 8 بعد از ظهر |

پير صوتي(Aging voice)

چه ارتباطي بين افزايش سن وتغيير صدا وجود دارد؟ 

افزايش سن تاثير مستقيمي بر وضعيت آناتوميك تارهاي صوتي وعملكرد آنها دارد ،اول آنكه باعث از بين رفتن عضله تارصوتي وكاهش ضخامت تارصوتي مي گردد(آتروفي تارصوتي ) ودوم آنكه باعث ضعيف شدن واز بين رفتن مخاط نرم تارصوتي مي گردد (مخاط نرم باعث ارتعاش تار صوتي مي شود).

سفت شدن وكاهش انعطاف پذيري تارهاي صوتي ،عواملي هستند كه عمدتا باعث ايجاد پير صوتي مي گردند واين امر در افراد مختلف ،متفاوت است.

نشانه ها

عموما نازك شدن قسمت 3/2 قدامي تارصوتي(بخش اصلي توليد صدا) از مشخصات اصلي آناتوميك تارهاي صوتي در پيرصوتي است.صداي فرد نيز عمدتا ضعيف ونفس آلود است( بدليل تغييرات عمده در كيفيت ارتعاش تارهاي صوتي )

در حالت طبيعي لبه تارهاي صوتي در خط وسط(Mid line)كشيده شده ودر دو انتها به غضروفهاي حنجره چسبيده است.آتروفي عضلات ونازك شدن بافت ارتعاش كننده تارهاي صوتي باعث دالبُري شكل شدن تارهاي صوتي ميگردد.

 

Figure 1: Thinning of vocal fold tissues causes the
vocal fold margin to appear scalloped or concave.

در تصاوير رنگي استروبوسكوپي تارهاي صوتي آتروفيك ونازك وغضروفها(Vocal process) خشن وبرجسته ديده مي شوند،وگاها با توده هاي تارهاي صوتي مانند پوليپ،ندول ويا كيست اشتباه گرفته مي شوند.

 

Figure 2: Normal projections of cartilage (arrows) appear to
stand out as abnormal masses in these thinned vocal folds

در حين صداسازي لبه تارهاي صوتي در خط وسط بدليل لاغري وآتروفي عضلات به يكديگر نمي رسند كه اين امرباعث ايجاد گپ(gap)بين تارهاي صوتي مي گردد.

 

Figure 3: Thinned vocal folds are not able to close completely during
voicing, and leave a characteristic spindle-shaped gap

روشهاي درمان

تا چند سال پيش بسياري از جراحان فكر مي كردند با تقويت واصلاح ضخامت تارهاي صوتي مانند تزريق كلاژن وچربي مي توان كيفيت صوت بيمار را كاملا بهبود بخشيد ،اما امروزه دريافته اند اگرچه درمانهايي نظير تزريق ميتواند به بهبود كيفيت صوت كمك كند اما راه حل اصلي به شمار نمي روند ،چراكه اين اختلال(آتروفي تار صوتي)بدليل آسيب چند عضله اتفاق مي افتد.

معمولا روشهاي درمان متكي بر تركيبي از صوت درماني وتزريق مي باشد،اگر صوت درماني به تنهايي براي بهبود كيفيت صوت كافي نباشد آنگاه تزريق به بيمار پيشنهاد مي شودكه همانطور كه بيان گرديد بدليل اصلاح وضعيت آناتوميك تارهاي صوتي وكمك به بهتر بسته شدن تارهاي صوتي در حين صداسازي است.

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در سه شنبه نهم شهریور 1389 و ساعت 11 قبل از ظهر |

فلجي تارهاي صوتي

تارهاي صوتي  بدليل قرار داشتن در مسيرناي(مسيرهوايي ريه) نقش اساسي در صحبت كردن ،بلع وتنفس دارند وبراي اينكه عملكرد درست ونرمالي داشته باشند بايستي عضلات حنجره به خوبي قابليت باز شدن(Abduct) وبسته شدن(Adduct) تارهاي صوتي را داشته باشند.

فلجي تارهاي صوتي معمولا به دو صورت ،يكطرفه(Unilateral){اين مورد بسيار شايع است} و دو طرفه (Bilateral) ديده مي شود.

فلجي يكطرفه

علائم

بيماراني كه دچار فلجي يكطرفه تارهاي صوتي باشند معمولا داراي صدايي ضعيف ونفس آلود هستند وبسيار با تقلا وتلاش صحبت مي كنندوگاها دچار مشكلات بلع وحتي تنگي نفس مي گردند.

بدليل عدم توانايي تارهاي صوتي در بسته شدن كامل در حين بلع، بيمار گاها دچار سرفه هاي شديد (در هنگام خوردن يا نوشيدن) مي شود،كه البته اين موارد در بيماراني كه دچار فلجي دو طرفه هستند نيز با شدت بيشتري به چشم مي خورد.

بدليل عدم توانايي عضلات حنجره در باز كردن تارهاي صوتي از يكديگر(Abduct)در حين تنفس ،تارهاي صوتي در همان خط وسط ثابت باقي مي مانند كه اين امر باعث بستنه شدن يا تنگ شدن راه تنفس وايجاد تنگي نفس در بيمار مي گردد.

علل

از علل شايع فلجي تارهاي صوتي ،آسيب عصب حنجره (Recurrent nerve) مي باشد{عصب حنجره مسئول كنترل عملكرد عضلات حنجره مي باشد}.اين آسيب مي تواند بدليل تروما(ضربات شديد)،جراحي(جراحي تيروئيد ،جراحي ناحيه گردن ويا جراحيهاي قلب باز)،عفونتهاي ويروسي ،تومورهاي ناحيه گردن وحنجره وگاها آسيبهاي مغزي(سكته) باشد.

اختلالاتي مانند قفل شدن غضروف اريتنوئيد ويا اِسكارِزخم ناشي از جراحي نيز مي تواند باعث اختلال در عملكرد تارهاي صوتي گردد.

درمان

تركيبي از جراحي وصوت درماني معمولا در فلجي يكطرفه تارهاي صوتي بكار مي رود

Medialization thyroplasty يكي از روشهاي جراحي براي درمان فلجي يكطرفه تارهاي صوتي مي باشد در اين روش شكاف كوچكي روي پوست نزديك حنجره ايجاد ميكنند وتكه كوچكي از غضروف تيروئيد را بر مي دارند سپس يك قطعه كوچك (عمدتا از جنس سيليكون يا هيدروكسي لاپاتيت) در عضروف تيروئيد قرار داده مي شود.اين قطعه كوچك با فشاري كه به تار صوتي وارد مي كندباعث مي شودتار صوتي در وضعيت Midline (خط وسط) بصورت ثابت قرار بگيرد كه اين امر به بسته شدن كامل تارهاي صوتي در حين صداسازي وبلع كمك مي كند.

اين عمل جراحي خيلي سريع ،بدون درد وحتي با بي حسي موضعي قابل انجام مي باشد.

در شكل زير نحوه عمل تيروپلاستي بطور كامل نشان داده شده است.

 

تصوير سمت چپ نحوه قرار دادن قطعه سيليكوني در غضروف تيروئيد را نشان ميدهد وتصوير سمت راست چگونگي قرارگرفتن تار صوتي در خط وسط را بعد ازگذاشتن قطعه سيليكوني نشان مي دهد.

روش دوم در درمان فلجي يكطرفه تارهاي صوتي تزريق مواد خارجي بطور مستقيم در بافت تار صوتي مي باشد كه در واقع هدف از اين عمل نيز رساندن تار صوتي فلج به خط وسط (Midline) واصلاح عملكرد تار صوتي فلج مي باشد.

اين روش اگر چه بسيار مؤثر است ولي به دليل سخت بودن كنترل محل تزريق وميزان مواد تزريقي بصورت محدودي انجام مي شود.

معمولا از مواد مختلفي جهت تزريق در تارصوتي استفاده مي شود كه در زير به برخي از آنها پرداخته شده است

1- مشتقاتي از بافت چربي(Autologous fat (

چربي مواد مفيدي است كه توسط بدن توليد مي گردد وتوسط بدن بيمار نيز به راحتي پذيرفته مي شود واختلالاتي نظير عفونتها، پس زدن بافت خارجي توسط بدن بيمار در اين روش بسيار كم ميشود،همچنين بافت چربي خاصيت ارتعاشي مناسبي در تار صوتي ايجاد مي كند.

اگرچه اين روش، روش مناسبي به نظر مي رسد اما بايد بدانيم بافت چربي به خودي خود توسط بدن جذب مي شود وبه همين دليل ممكن است اين عمل تزريق بدفعات نياز به تكرار داشته باشد.

2-ژل فوم(Gel foam)

ژل فوم ماده اي شبيه به نشاسته است كه به راحتي در درمان فلجي تارهاي صوتي به كار مي رود

3-كلاژن(Collagen)

تزريق كلاژن يكي از روشهاي رايج در درمان آسيبهاي خفيف  تارهاي صوتي مي باشد.كلاژن خاصيت ارتعاشي وارتجاعي بسيار مناسبي داشته وچيزي شبيه به هيدروكسي لاپاتيت ويك ماده بيولوژيك است،ولي به دليل اينكه جذب آن توسط بدن غير قابل پيش بيني است اين عمل نيز دچار محدوديتهايي است.

4-تفلون(Teflon)

تفلون ماندگاري طولاني تري نسبت به ژل فوم وكلاژن در بدن دارد وعمدتا در درمان آسيبهاي تار صوتي بكار مي رود.

در حين تزريق ،تفلون باعث نوعي واكنش التهابي مي شود كه اگر تزريق بيش از اندازه  باشد مي تواند باعث سفت شدن بافت تارصوتي واختلال در عملكرد وارتعاش تار صوتي گردد.

لازم است بدانيم صوت درماني يكي از روشهاي بسيار مفيد براي درمان به شمار مي رود.

تكنيكهاي جراحي عمدتا براي بهبود كيفيت صوت ،افزايش بلندي صدا وبهبودي عملكرد حنجره در صحبت كردن وبلع بكار ميرود وصوت درماني معمولا جهت تنظيم پارامترهاي صوت بيمار بعد ازجراحي باهدف بهبود عملكرد تارهاي صوتي بكار مي رود.

فلجي دو طرفه

روشهاي جراحي در فلجي هاي دوطرفه نيز استفاده مي شود كه عمدتا جهت بهبود بخشيدن كيفيت تنفس بيمار ميباشند واغلب اثرات تفاوتي روي صداسازي ،تنفس ومحافظت از سيستم تنفس در حين بلع دارند.

تراكئوستومي(ايجاد سوراخي در ناي ،زير تارهاي صوتي) و كوردكتومي(Cordotomy){برداشتن بخشي از تارهاي صوتي} از جراحيهاي رايج در فلجيهاي دوطرفه تارهاي صوتي است.

روشهاي جديد ونويني نيز در فلجيهاي دو طرفه ابداع شده كه يكي از آنها شكاف قسمت خلفي غضروف كريكوئيد است كه بصورت ايجاد يك شكاف كوچك روي غضروف كريكوئيد وقرار دادن يك قطعه غضروف پيوندي(Cartilage graft) است ،اين روش باعث بازشدن دهانه گلوت شده وهمچنين به عملكرد تارهاي صوتي كمك مي كند.

روش ديگر  Laryngeal pacingاست كه با قراردادن وسيله اي كوچك باعث بازشدن (Abduction) تارهاي صوتي در حين عمل دم مي شود.

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در دوشنبه یکم شهریور 1389 و ساعت 11 بعد از ظهر |

متخصصان محترم گوش حلق وبینی -ریه -کودکان وجراحان عمومی

باستحضار میرساند کلینیک استروبوسکوپی بیمارستان خاتم الانبیائ باتجهیزات کاملا مدرن وکادری مجرب جهت بررسی کامل حنجره .تارهای صوتی وعملکرد آنها همراه با ارائه تصاویر رنگی وکاملا شارپ با آنالیز کامل پارامترهای صوت آماده همکاری میباشد

پزشکان محترم می توانند بیماران خود را همه روزه به واحد مربوطه در طبقه همکف بیمارستان دی واقع در خیابان توانیر ارجاع نمایند.

تلفن تماس:۸۳۵۵۳۸۹۹-۸۸۸۸۴۰۴۰-۰۲۱

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 و ساعت 6 بعد از ظهر |

متخصصان محترم گوش حلق وبینی -ریه -کودکان وجراحان عمومی

باستحضار میرساند کلینیک استروبوسکوپی بیمارستان دی باتجهیزات کاملا مدرن وکادری مجرب جهت بررسی کامل حنجره .تارهای صوتی وعملکرد آنها همراه با ارائه تصاویر رنگی وکاملا شارپ با آنالیز کامل پارامترهای صوت آماده همکاری میباشد

پزشکان محترم می توانند بیماران خود را همه روزه به واحد مربوطه در طبقه همکف بیمارستان دی واقع در خیابان توانیر ارجاع نمایند.

تلفن تماس:۰۲۱-۸۴۹۴۲۸۷۳

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 و ساعت 6 بعد از ظهر |

Anatomy

The Larynx and Voice: Basic Anatomy and Physiology

A basic understanding of the anatomy of the larynx and the mechanics of voice production is necessary before a laryngeal disorder can be defined. This page provides a brief overview of these topics.

The larynx is positioned in the anterior neck, slightly below the point where the pharynx divides and gives rise to the separate respiratory and digestive tracts. Because of its location, the larynx plays a critical role in normal breathing, swallowing, and speaking. Damage to the larynx or its tissues can result in interference with any or all of these functions.

The framework of the larynx is comprised mainly of two cartilages, the upper thyroid cartilage (whose anterior prominence is oftentimes felt as the "Adam's apple"), and the lower and smaller cricoid cartilage. The epiglottis lies superiorly. This structure protects the larynx during swallowing and prevents aspiration of food.

The vocal folds lie in the center of this framework in an anterior-posterior orientation. When viewed from above the right and left folds appear as a "V"-shaped structure with the aperture between the "V" forming the entrance to the trachea. At the rear of the larynx on each side, each vocal fold is attached to a small arytenoid cartilage. Many small muscles also attach to the arytenoids. These muscles contract or relax during the various stages of breathing, swallowing, and speaking, and their action is vital to the normal function of the larynx.

Control over these muscles is provided by two branches of the vagus nerve: the recurrent laryngeal nerve and the superior laryngeal nerve. These branches are vulnerable to injury due to trauma, surgery, or other causes. If this occurs, paralysis of the vocal folds may occur. This leads to the hoarseness, aspiration, and other symptoms associated with laryngeal nerve injury.

Phonation is a complicated process in which sound is produced for speech. During phonation, the vocal folds are brought together near the center of the larynx by muscles attached to the arytenoids. As air is forced through the vocal folds, they vibrate and produce sound. By contracting or relaxing the muscles of the arytenoids, the qualities of this sound can be altered. As the sound produced by the larynx travels through the throat and mouth, it is further modified to produce speech

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در سه شنبه دوازدهم مرداد 1389 و ساعت 6 بعد از ظهر |

کلینیک گفتاردرمانی بیمارستان میلاد

با کادر مجرب وتجهیزات مدرن آماده ارائه خدمات در زمینه های درمان لکنت- اختلالات بلع-اختلالات صوت وتوده های حنجره وتارهای صوتی-اختلالات گفتاری ناشی از سکته مغزی- شکاف کام -کم شنوائی-ناتوانی در خواندن ونوشتن به هموطنان گرامی می باشد.

تلفن تماس:82033136-82033132

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در یکشنبه دهم مرداد 1389 و ساعت 10 بعد از ظهر |

بيماری های حنجره را دست کم نگيريد

در فصل سرما بخاطر کاهش توان دفاعی بدن کسانی که ناتوان تر هستند زود به بيماری مبتلا شده و آنرا به ديگران منتقل می کنند، در اين بين بيماری های حنجره و گلو در بلژيک فراوان است.

لارنژيت به ورم حنجره گفته مي شود كه در صورت بروز تند (در چند روز) لارنژيت حاد ناميده مي شود و در صورت بروز آرام (در چند هفته) به آن لارنژيت مزمن مي گويند.

لارنژيت حاد با سرفه و درد گردن و تب وخشونت صدا خود را نشان مي دهد. علت آن عفونت هاي ويروسي، بد کار کشيدن از حنجره در زمان گفتگو و آواز خواندن، استنشاق بخار و گازهاي سمي يا داغ، خوردن مواد سوزاننده شيميايي يا پريدن آنها به داخل حنجره، عفونت باكتريايي مثل استرپتوكوك و ديفتري و سل و قرار گرفتن در هواي خيلي سرد است.

درمان لارنژيت حاد
براي درمان لارنژيت حاد بايد موارد زير را رعايت كرد:
- استراحت در منزل با صحبت نكردن
- کاهش سخن گفتن حتی بصورت پچ پچ
- نوشيدن نوشيدني هاي ترش و گرم
- مصرف فراوان آب
- دوری از دود سيگار
- استفاده از بخور و رطوبت كافي
- خوردن خلط آورها
- مصرف داروهاي ضد درد
- درمان آنتي بيوتيكي بدستور پزشک

لارنژيت مزمن
لارنژيت مزمن خود را با سرفه، خشونت صدا و سستی و خستگي در صدا نشان مي دهد.
علل آن شامل بدرازا كشيدن لارنژيت حاد، بدبکاربردن حنجره در هنگام گفتگو و آواز خواندن، سيگار کشيدن، سل، سيفليس، سرطان می باشد.

لارنژيت مزمن با بيرون زدن چرک همراه است و درمان آن با نابودی علت و استراحت دادن به حنجره با حرف نزدن و آواز نخواندن ممکن می شود. در نوعي از لارنژيت مزمن كه كورديت پوليپوئيد ناميده مي شود، جراحي با ليزر مورد نياز است.

همچنين کسانی که فرياد می کشند و به حنجره ی خود فشار می آورند نيز از بيماري های گلو، حنجره و تارهاي صوتي زير رنج مي برند:
- لارنژيت حاد
- لارنژيت مزمن
- دانه هاي حنجره (گره آواز خوان)
- زخم هاي تماسي حنجره
- گرانولوم تارهاي صوتي

 

بيماري هاي حنجره

يكي از وظايف اصلي حنجره ايجاد صوت ميباشد اين عضو علاوه بر ايجاد صوت وظيفه محافظت از ريه در جلو گيري از ورود مواد غذايي به ان و همچنين محل عبور هوا به ريه را بعهده دارد

از اين جهت علائم بيماري هاي حنجره شامل اختلال در كيفيت صوت و تنگي نفس بطور اعم ميباشد. بيماري هاي حنجره به دو دسته خوش خيم و بد خيم تقسيم ميشود.در فرم خوش خيم ان كه عمدتا در صورت استفاده غير حرفه اي از حنجره و يا بيماري هاي عفوني ويروسي چون كروپ(خروسك) و طيف وسيعي از بيماري هاي ديگر است

اما مهمتر از فرم خوش خيم ان سرطان هاي حنجرهاست كه متاسفانه بدليل مصرف بيش از حد سيگار رو به افزايش است و در صورت عدم مراجعه زودرس بيماران در جراحيهاي ان مجبور به خارج كردن كل حنجره بخاطر نجات جان بيماران خوا هيم شد

مجدد ذكر مطالبي چند ضروري است .

 

معلمين، خوانندگان، مداحان، دوره‌گردان و كسانيكه پرحرف هستند اگر زمانيكه تغيير صدا پيدا مي‌كنند به كارشان ادامه دهند روي تارهاي صوتيشان برآمدگي ايجاد مي‌شود كه با گرفتگي صدا همراه خواهد بود.

اين يک عارضه خوش خيم است كه با يكي دو هفته استراحت بهبود مي‌يابد اما اگر ادامه يابد در مرحله بعد درمانش به صورت جراحي با ليزر و يا جراحي ميكروسكوپي خواهد بود.

تومورهاي بدخيم جز تومورهاي شايع سر و گردن است كه معمولاً شيوع سني بين 50 تا 60 سالگي دارند.

 در دهه هاي گذشته ابتلاي مردان به اين بيماري نسبت به زنان 15 برابر بوده است افزود: سالهاي اخير مطابق آمار جهاني اين نسبت به 4 برابر رسيده است يعني در مقابل هر 4 مرد يك نفر زن در معرض ابتلا قرار دارد.

علت اين تغيير فاحش در چند دهه اخير بيشتر وارد شدن خانمها در محيط‌هاي اجتماعي است كه اين امر باعث تماس بيشتر آنها همانند مردان با محيط‌هاي آلوده به مواد شيميايي است.

ريزفاكتور بعدي در ابتلاء به تومور حنجره استفاده از سيگار است. مصرف الكل و مشروبات الكلي نيز از فاکتورهاي مهم ديگر به حساب مي‌آيد به بيان ديگر كسانيكه هم سيگار مي‌شكند و هم مشروبات الكلي مصرف مي‌كنند ريسك ابتلا به سرطان حنجره در آنها تشديد مي‌شودهمچنين گفته مي‌شود كسانيكه يك سرطان در نقطه ديگر بدن دارند ابتلا آنها به دومين سرطان مي‌تواند سرطان حنجره شد.

 

 تومور روي تارهاي حنجره جزء شايع‌ترين نوع سرطان حنجره است و تومورهاي بالاي اين تارها و تومورهاي زير اين تارها در دراجات بعدي شيوع قرار مي گيرند.

عمده علائم ابتلا به اين بيماري را در گروه اول گرفتگي صدا دانست و گفت: هر فردي كه سنش بين 50 تا 60 سالگي باشد اگر بدون علت خاصي دچار گرفتگي صدا شود و اين گرفتگي بيش از يكي دو هفته به طول بيانجامد بايد براي معاينه و تست مراجعه كند

بسته به اينكه بيمار در چه مرحله‌اي از بيماري است يايد درمانش متفاوت باشد. در واقع يك اصل در كل سرطان‌ها صادق است و آن اينكه هر چه بيمار زودتر براي تشخيص مراجعه کند درمانش بهتر است و بايد توجه داشت که شايع‌ترين نوع سرطان حنجره سرطان تارهاي حنجره است و اگر در مراحل اوليه تشخيص داده شود درمانشان از طريق راديوتراپي تا 90 درصد نتيجه‌بخش خواهد بود.

 

 

سرطان حنجره چیست؟
حنجره (Larynx) بخشی از مجرای تنفسی و عضو اصلی تولید صدا است که در جلوی گردن و پایین زبان قرار دارد و متشکل از چندین غضروف است که در تنفس، تکلم و بلع نقش مهمی را ایفا می‌کند.
سرطان حنجره نوعی بیماری است که حاصل رشد خارج از کنترل و نامنظم یاخته‌های بدخیم در حنجره و بافت‌های اطراف این عضو است. این بیماری اغلب در افراد بالای ۴۰ سال شایع است و تظاهر آن در افراد زیر ۲۵ سال بسیار نادر است. مردان تقریباً به میزان ۴ برابر زنان به این بیماری مبتلا می‌شوند.

علائم هشدار دهنده سرطان حنجره

• گرفتگی طولانی مدت صدا و یا تغییرات ‌آهنگ صوتی بدون وجود علت بارز
• احساس وجود توده ای در گلو
• برآمدگی در ناحیه گردن
• تنگی نفس در اثر فعالیت
• سرفه مزمن
• سختی و یا احساس درد هنگام بلع
• سرفه همراه با خلط خونی
• غده‌های لنفاوی متورم و سفتی در گردن
• احساس درد در هنگام لمس گلو
• تنفس صدادار
• بوی بد دهان
• گوش درد ( بدون وجود علت عفونت )
• کاهش وزن

سبب شناسی: سرطان ‌زایی سرطان حنجره

عامل مستعد در تظاهر سرطان حنجره مانند هر سرطان دیگری تداخل در نظم تقسیم یاخته‌ها است. تحقیقات ‌آماری و بالینی روند بدخیمی بیماری سرطان حنجره با عوامل زیر ارتباط می دهند:

• استعمال دخانیات
• زیاده روی در نوشیدن مشروبات الکلی
• استنشاق گرد وغبار فلزات و چوب
• تماس با آلاینده‌‌های شغلی مانندآزبست،( پنبه نسوز)، اسید سولفوریک ، نیکل
• پولیپ‌ها (ضایعات) تارهای صوتی
• التهاب مزمن تارهای صوتی
• سن – افراد بالای ۴۰ سال بیشتر در معرض ابتلا به سرطان حنجره هستند
• جنس – مردان تقریباً به میزان ۴ برابر زنان به این بیماری مبتلا می‌شوند
• نژاد- سیاه ‌پوستان درصد بالاتری را نسبت به سفید پوستان در ابتلا به سرطان حنجره نشان می‌دهند

الگوهای تشخیص سرطان حنجره

با توجه به وضیعت عمومی سلامت فرد، بررسی های تشخیص سرطان حنجره ممکن است شامل:

• معاینه ساده حنجره ، غده‌های لنفاوی و ناحیه گردن توسط پزشک
• پرتو نگاری از حنجره با تابش اشعه X
• رادیوگرافی از حنجره توسط دستگاهی بنام فلورسکوپ ( fluoroscope) جهت بررسی شکل و حرکت ساختار حنجره
• معاینه سطح داخلی حنجره با استفاده از دستگاهی بنام لارنگوسکوپ (لارنگوسکوپی- laryngoscopy)
• عکسبرداری ساده قفسه سینه
• سی تی اسکن (Computerised tomography scan)- در این روش دستگاه سی تی اسکن با گرفتن تعدادی عکس توسط اشعه ایکس، تصویری سه بعدی از بدن را نشان می دهد و از این طریق محل و اندازه دقیق ضایعه و پراکندگی تومور به بخش های دیگر مشخص می شود.
•پرتونگاری با استفاده از تشدید میدان مغناطیسی (MRI Scan) – این آزمایش مشابه سی تی اسکن است با این تفاوت که به جای تابش اشعه X از مغناطیس جهت عکسبرداری از اعضای بدن استفاده می شود. در این آزمایش بیمار به مدت ۳۰ دقیقه به طور ساکن درون اتاقک این دستگاه می ماند و تصاویر مقطعی از بدن او تهیه می شود.
•نمونه برداری یا بیوپسی (biopsy)- بررسی میکروسکوپی از نمونه بافت مورد نظر. این آزمایش بسیار مهم است زیرا مطمئن ترین روش برای تشخیص سرطان به حساب می آید.

الگوهای درمانی سرطان حنجره

انتخاب نوع الگوی درمان بستگی به سابقه بیماری شخص، نوع و محل سرطان حنجره و وضعیت سلامت عمومی بیمار دارد.

معمول‌ترین الگوی درمان سرطان حنجره پرتو درمانی است.

درمان در مراحل پیشرفته بیماری مستلزم جراحی و خارج کردن ضایعه بدخیم و بافت‌های درگیر و یا پرتو درمانی پس از جراحی است. در عمل جراحی بخشی یا تمام حنجره (لارینژکتومی laryngectomy-) برداشته می‌شود.

در شرایطی که تمام حنجره به طور کامل برداشته می‌شود، گلوگاه را می‌بندند تا عمل بلع به طور طبیعی انجام شود و بالای نای به منفذی از پوست بخیه زده می‌شود (تراکئوستومی tracheostomy) تا هوا از این راه وارد ریه شود. در چنین شرایطی تنفس به جای دهان و بینی از طریق این منفذ یا شکاف صورت می‌گیرد. در صورت برداشتن کامل حنجره روش صحبت کردن از راه مری به بیمار آموزش داده می‌شود و یا از حنجره مصنوعی (مکانیکی یا الکتریکی ) استفاده می شود.

هنگامی که سرطان حنجره مهاجم شده و به دیگر بافتهای بدن و غدد لنفاوی سرایت کرده باشد غده‌های لنفاوی و بافت‌های تراریخته اطراف گردن هم برداشته می‌شود. سرطان مهاجم و پیشرفته حنجره بیشتر نواحی گردن را در بر می‌گیرد تا نقاط دورتر بدن، از این رو شیمی درمانی، الگوی معمول درمان سرطان حنجره به شمار نمی ‌آید.

معمولا پس از درمان، فعالیتهای طبیعی بدن به تدریج از سر گرفته می شود و رژیم غذایی خاصی ضروری نیست اگر چه پس از جراحی برای مدتی از رژیم درمانی مایعات استفاده می‌شود تا التیام بافت آسان تر صورت گیرد.

پس از درمان، مراقبت‌های منظم پزشکی الزامی است تا پیشرفت احتمالی بیماری تحت کنترل باقی بماند

به گفته يك متخصص گوش و حلق و بيني؛ معلمان، خواننده‌ها و نيز افرادي که با صداي بلند و بيش از حد صحبت مي‌کنند بيش از ساير افراد در معرض خطر ابتلا به سرطان حنجره قرار دارند

 

کلینیک استروبوسکوپی بیمارستانهای دی -خاتم الانبیاء ومیلاد با تجهیزات مدرن وکادری مجرب آماده ارائه خدمات -مشاوره ودرمان صوت وتوده های حنجره وتارهای صوتی به هموطنان گرامی می باشد.تلفنهای تماس دی:۸۴۹۴۲۸۷۳ -خاتم الانبیاء:۸۳۵۵۳۸۹۹ -میلاد:۸۲۰۳۳۱۳۶

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در پنجشنبه هفتم مرداد 1389 و ساعت 4 بعد از ظهر |

حنجره:

 

حنجره از چارچوبی غضروفی با عضلات و سطوح مخاطی تشکیل یافته و کارکردهای زیر را به عهده دارد:

·    ایجاد صوت

·    مسیر عبور هوای تنفسی به ریه ها

·    مراقبت از ورود مواد غذایی و اجسام خارجی به ریه

 

لارنژیت یا التهاب حنجره

التهاب حنجره می تواند در اثر عفونت (سرماخوردگی های ویروسی)، تحریک مواد محرک (سیگار، الکل، اسید معده) و استفاده نامناسب از صدا (داد زدن، زیاد و بلند صحبت کردن) ایجاد گردد. اینگونه التهابهای طناب صوتی عموما با گرفتگی و خشونت صدا با یا بدون گلو درد خود را نشان می دهد. در مواردی که خشونت صدا بیش از دو هفته طول کشیده باشد حتما باید فرد توسط متخصص گوش و حلق و بینی معاینه گردد. در صورتیکه التهاب حنجره کوتاه مدت باشد به آن لارنژیت حاد ودر صورتی که بیش از دو هفته طول بکشد به آن لارنژیت مزمن گویند.

 

بهداشت حنجره

·    رعایت نکات بهداشتی زیر کمک به سلامت حنجره و صدای شما می کند:

·    از مصرف سیگار و دخانیات بپرهیزید .

·    از مصرف الکل بپرهیزید.

·    تا حد امکان از داد زدن و بلند صحبت کردن بپرهیزید.

·    از صحبت کردن زیاد بپرهیزید، افرادی که به لحاظ شغلی ناچارند زیاد صحبت کنند بهتر است مشاوره گفتار درمانی بشوند تا در دراز مدت دچار آسیب حنجره نگردند.

·    مایعات زیاد مصرف کنید. این مورد برای افرادی که خواننده هستند یا به لحاظ شغلی ناچارند زیاد صحبت کنند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

·    در صورتیکه از سینوزیت مزمن، آلرژی یا مشکلات معده رنج می برید حتما به پزشک مراجعه نمایید.

·    در صورتیکه به هر دلیل دچار گرفتگی یا خشونت صدا شده اید و مشکل شما بیش از دو هفته طول کشیده حتما به متخصص گوش و حلق و بینی جهت بررسی و معاینه حنجره مراجعه نمایید.

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در یکشنبه سوم مرداد 1389 و ساعت 8 بعد از ظهر |