پاپيلوما(Papilloma)

پاپيلوما توده زگيل مانند تارهاي صوتي است(با شكلي شبيه به ميوه تمشك وسطحي نامنظم ودانه دانه)  كه با عامل ويروسي ايجاد ميگردد وممكن است در جاهاي مختلف بدن ديده شود.

ويروس پاپيلوما ممكن است از فردي به فرد ديگر حتي از طريق تماس انتقال يابد البته نمي توان گفت به محض تماس با فرد ناقل ويروس پاپيلوما ،توده پاپيلوماتوزيس در فرد مقابل رشد كند.

رشد توده پاپيلوما احتمالا به دليل واكنش وتقابل ميان ويروس عامل پاپيلوما وميزان توانايي سيستم ايمني بدن فرد باشد(صداسازي واستفاده از تارهاي صوتي هيچ تاثيري روي رشد و وضعيت توده پاپيلوما ندارد)

شيوع پاپيلوما معمولا در كودكان ونوجوانان بيشتر است ودر بزرگسالان به شدت كودكان نيست.

پاپيلوما عمدتا باعث خرابي صدا(بدون درد)،خشونت وتغيير ضخامت تارهاي صوتي ميگردد واگر از رشد آن جلوگيري نشود با رشد بي رويه حتي باعث انسداد مجراي تنفسي نيز مي گردد.

Figure 1: This magnified operating room view (upside down
from the other photographs) shows the typical stippled
appearance of a bulky Papilloma on the left vocal fold.

پاپيلوما توده اي سطحي است كه روي مخاط بافت رشد مي كند بنا به دلايل نامشخص رشد آن روي تارهاي صوتي بسيار شايع است.اگرچه پاپيلوما به بافتهاي اطراف خود نيز سرايت ميكند ومعمولا در چند نقطه به طور همزمان رشد مي كند ولي در بزرگسالان تنها روي تارهاي صوتي ديده مي شودوگاها با پوليپ تارهاي صوتي اشتباه گرفته مي شود.

Figure 2: This single papilloma in an adult resembles a polyp in
appearance. It did not come back following surgical removal.

در بسياري از موارد باآسيب سيستم ايمني بدن پاپيلوما در خارج از حنجره وجاهاي ديگر بدن مانند گلو و ريه رشد مي كند.

Figure 3: The large papilloma on the vocal fold on the right is accompanied
by smaller papillomas over both vocal folds, seen as
smooth bulges. This person has already had two surgeries.

درمان

هيچ روش درماني معتبر وموثقي براي درمان پاپيلوما وجود ندارد ولي جراحي يكي از روشهاي رايج براي درمان پاپيلوما مي باشداما جلوگيري از رشد مجدد آن تقريبا غير قابل پيش بيني است.

اما گاها در بزرگسالان با برداشتن پاپيلوما ودرمانهاي دارويي بعد از جراحي امكان بازگشت ورشد مجدد آن تا حد زيادي كاهش ميابد واين شايد بدليل توانايي بيشتر سيستم ايمني بدن در افراد بزرگسال است.

اگرپاپيلوما بعد ازجراحي دوباره عود كند اين بار جراحي در منطقه وسيعتري نسبت به قبل (گاها همراه با آسيب به تارهاي صوتي واختلالات صوتي است) انجام مي شود.

در بيماراني كه چندبار تحت جراحي قرار گرفته اند بررسيهاي منظم دوره اي پيشنهاد مي شود.

 Cido fovirدارويي است كه براي درمان وازبين بردن برخي ويروسها بصورت وريدي تزريق مي گردد.

باتزريق مستقيم اين دارو داخل توده پاپيلوما باعث كاهش رشد وگاها توقف انتشار اين ويروس در بافتهاي ديگر ميگردند.

تقويت سيستم ايمني بدن با استفاده از روشها وداروهاي مختلف نيز يكي از روشهايي است كه بر اساس يافته هاي جديد در كنترل وممانعت از رشد پاپيلوما مفيد است.

+ نوشته شده توسط محسن عواطف رستمی در پنجشنبه هجدهم شهریور ۱۳۸۹ و ساعت ۲۰ بعد از ظهر |